Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Imagindary: eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62022474, gevestigd aan de Veldkersmeen 19 in Harderwijk, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden; 
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Imagindary en Cliënt;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 4. Product: het product dat door Imagindary geleverd zal worden;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Cursus: de online cursussen die Imagindary op zijn website aanbiedt; 
 7. Cliënt: de (rechts)persoon of personen waarmee Imagindary de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden; 
 8. Consument: de Cliënt, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; 
 9. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst; 
 10. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Cliënt; 
 11. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet;  
 12. Aw.: Auteurswet; en 
 13. Werk(en): een foto of een videoproductie, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door Imagindary.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Imagindary en Cliënt, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en werkzaamheden. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Imagindary voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij hem zijn in te zien en dat hij op verzoek van de Cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat hij op verzoek van de Cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Cliënt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Imagindary slechts bindend indien en voor zover deze door hem uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod tot levering van een product en/of digitale inhoud

 

 1. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of digitale inhoud, die het de Cliënt mogelijk maakt om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden Imagindary niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Imagindary sluit zijn producten en digitale inhoud uit van het herroepingsrecht. Bij zijn aanbod staat daarom vermeld dat de Cliënt uitdrukkelijk verklaart ermee in te stemmen dat de uitvoering van de overeenkomst begint en dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 4. Aanvaarding van het aanbod tot levering van een product en/of digitale inhoud en levering van een product en/of digitale inhoud

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van door de Cliënt van het aanbod en de voldoening van de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Imagindary onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Cliënt de overeenkomst ontbinden. 
 3. Levering van het product en/of digitale inhoud vindt plaats voordat de betaling heeft plaatsgevonden. 
 4. Imagindary heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en gezorgd voor een veilige webomgeving. Imagindary heeft passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen voor elektronische betaling.

 

Artikel 5. Overmacht

 

Soms is er sprake van overmacht. Dat ontslaat Imagindary van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de Cliënt enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Imagindary aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van zijn kant.
 2. Indien Imagindary geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat hij jegens de Cliënt uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
 3. De Cliënt heeft de plicht de geleverde producten en/of digitale inhoud te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Imagindary tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van Imagindary. 
 4. Cliënt vrijwaart Imagindary voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 7. Auteursrecht

 

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle ontwikkelde Werken berust bij Imagindary. 
 2. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van Imagindary, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij Imagindary blijven. 
 3. Imagindary geeft bij levering van Werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden.
 4. Imagindary houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Cliënt geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Cliënt hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.). 
 5. Cliënt is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit. 
 6. Cliënt is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Imagindary. 
 7. Cliënt is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
 8. Cliënt dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 9. Cliënt dient de persoonlijkheidsrechten van Imagindary, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw. in acht te nemen.
 10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imagindary.
 11. Elk gebruik van een werk van Imagindary dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Imagindary.
 12. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding. 
 13. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Imagindary, rekent hij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. 
 14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Imagindary. 
 15. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde Werk die niet de goedkeuring van Imagindary krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn Werk verbieden.
 16. Cliënt garandeert aan Imagindary dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Imagindary en dat de Cliënt volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Imagindary vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Cliënt zal Imagindary en alle aan zijn gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Imagindary.

 

Artikel 8. Geheimhouding

 

Imagindary verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Cliënt die hij in het kader van de Overeenkomst heeft gekregen, waarvan hij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 9. Klachten

 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij Imagindary.
 2. Bij Imagindary ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

 

Artikel 10. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

 1. Imagindary behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Imagindary aan de Cliënt medegedeeld.
 3. Indien de Cliënt een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 11. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand. 
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Imagindary en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechter in het arrondissement Apeldoorn is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Imagindary en de Cliënt kennis te nemen.

 

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2021